.

Φρέντρικ Μπαρθ, Εθνοτικές Ομάδες & Σύνορα. Η κοινωνική οργάνωση της πολιτισμικήςδιαφοράς, Oslo, Universitetsforlaget, 1969, ISBN 9780045720194. Εισαγωγή, σσ. 9-37barth-egb

Table of Contents

1. Introduction (Fredrik Barth)

2. When Ethnic Identity Is a Social Stigma (Harald Eidheim)

3. Economic Determinants in Ethnic Processes (Gunnar Haaland)

4. Ethnic and Cultural Differentiation (Jan-Petter Blom)

5. Dichotomization and Integration (Karl Eric Knutsson)

6. Ethnic Stability and Boundary Dynamics in Southern Mexico (Henning Siverts)

7. Pathan Identity and Its Maintenance (Fredrik Barth)

8. Neighbours in Laos (Karl G. Izikowitz)

©-ΑνθρωποΓεωγραφίες