.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές ότι οι εξετάσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία—Γεωγραφίες & Κοινωνίες» θα γίνουν ΜΟΝΟΝ προφορικά.
Επομένως το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ θέμα με τα παιδιά που παίζουν στο προαύλιο δεν θα εξεταστεί.

Το ίδιο ισχύει και για το μάθημα «Ευρωπαϊκή Μετανάστευση»: θα γίνουν ΜΟΝΟΝ προφορικά.

¤

ANNOUNCEMENT:

It is announced to students that the examination of: «Introduction to Human Geography—Geographies & Societies» will be EXCLUSIVELY oral.
Consequently the MANDATORY subject with children playing in the courtyard will not be examined.

The same applies also for the course “European Migrations”: it will be EXCLUSIVELY oral.

¤

ANNONCE:

Il est annoncé aux étudiantes et aux étudiants que l’examen de: « Introduction à la Géographie Humaine—des Géographies & des Sociétés » sera EXCLUSIVEMENT oral.
En conséquence le sujet OBLIGATOIRE avec des enfants jouant dans la cour ne sera pas examiné.

La même chose s’applique aussi pour le cours « Migrations Européennes »: il sera EXCLUSIVEMENT oral.

.
.

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-19r

.

.
Advertisements