.

Το μάθημα: «Ευρωπαϊκή Μετανάστευση» που ματαιώθηκε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, λόγω παρατεταμένης καταρρακτώδους βροχής, θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15Η00—18Η00, όπως πάντα στην «Αίθουσα Υπολογιστών».

Εξ άλλου: «χάθηκαν» τα μαθήματα της 11ης και 18ης Δεκεμβρίου 2013.  Θα ήθελα να σας ενημερώνω ότι εάν «χαθεί» και το 3ο μάθημα, δηλαδή αυτό της Τετάρτης 8ης Ιανουαρίου 2014, το μάθημα αυτομάτως κηρύσσεται μη διδαχθέν!

Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διαβάσετε ολόκληρη την διδακτέα ύλη για το μάθημα που σας αφορά!

The course of «European Migrations» that has been cancelled on Wednesday, the 20th Nov. 2013, due to prolonged heavy rain, will be compensated on Friday, November 22, 2013 at 15:00—18:00, as always in the «Computer Room».

Moreover: the courses of 11 and of 18 December 2013 were «lost».  I wish to inform you that if the 3rd course would also be «lost», that is to say that of Wednesday of 8 January 2014, the course will automatically be declared as not taught!

Thereafter you need to read the entire syllabus for the course that applies to you!

Le cours de: « Migrations Européennes » qui a été annulé le mercredi 20 Νovembre 2013, en raison de fortes pluies prolongées, sera compensé le vendredi 22 Novembre 2013 à 15:00-18:00, comme toujours dans la « Salle des Ordinateurs ».

En outre : les cours du 11 et du 18 décembre 2013ont été « perdus ».  Je tiens à vous informer que si le 3ème cours serait « perdu », c’est-à-dire celui du mercredi 8 janvier 2014, le cours automatiquement est proclamé non enseigné !

De là il faudra que vous lisiez la matière d’enseignement entière pour le cours qui vous concerne!

.

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-185

.

.

Advertisements