.

.

Μερκατορική ή κυλινδρική προβολή χάρτη
Η Μερκατορική προβολή είναι μια κυλινδρική προβολή χάρτη που παρουσίασε ο Φλαμανδός γεωγράφος και χαρτογράφος Gerardus Mercator το 1569. Αποτέλεσε την τυπική προβολή χάρτη για ναυτικούς σκοπούς, λόγω της δυνατότητάς της να αναπαριστά γραμμές σταθερής πορείας, που είναι γνωστές ως λοξοδρομικές γραμμές, ως ευθύγραμμα τμήματα που διατηρούν σταθερές τις γωνίες με τους μεσημβρινούς. Ενώ η γραμμική κλίμακα είναι ίση σε όλες τις κατευθύνσεις γύρω από οποιοδήποτε σημείο, διατηρώντας έτσι τις γωνίες και τα σχήματα των μικρών αντικειμένων (κάτι που κάνει την προβολή ¨κανονική»), η Μερκατορική προβολή στρεβλώνει το μέγεθος και το σχήμα των μεγάλων αντικειμένων, καθώς η προβολή απομακρύνεται από τον ισημερινό προς τους πόλους, όπου γίνεται άπειρη. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, η επίπεδη αναπαράσταση της γης είναι αδύνατη: πάντα θα υπάρχουν παραμορφώσεις.

Μερκατορική ή (ισο)κυλινδρική προβολή – Mercator projection or cylindrical map projection – Projection de Mercator ou projection cartographique cylindrique [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Mercator projection or cylindrical map projection
The Mercator projection is a cylindrical map projection presented by the Flemish geographer and cartographer Gerardus Mercator in 1569. It became the standard map projection for nautical purposes because of its ability to represent lines of constant course, known as rhumb lines or loxodromes, as straight segments which conserve the angles with the meridians. While the linear scale is equal in all directions around any point, thus preserving the angles and the shapes of small objects (which makes the projection conformal), the Mercator projection distorts the size and shape of large objects, as the scale increases from the Equator to the poles, where it becomes infinite. However, as we all know, the flat representation of the earth is impossible: there will always be deformations.

Projection de Mercator ou projection cartographique cylindrique
La projection de Mercator est une projection de carte cylindrique, présentée en 1569 par le géographe et cartographe Flamand Gerardus Mercator. Elle est devenue la projection cartographique standard à des fins nautiques, en raison de sa capacité à représenter les lignes de cap constant, connues sous le nom «loxodromies», comme des segments de droites qui conservent les angles avec les méridiens. Alors que l’échelle linéaire est égale dans toutes les directions autour de n’importe quel point, préservant ainsi les angles et les formes des objets de petite taille (ce qui rend la projection conforme), la projection de Mercator déforme la taille et la forme des objets de grande taille, comme elle s’éloigne de l’équateur vers les pôles, où elle devient infinie. Cependant, comme nous le savons tous, la représentation plane de la terre est impossible: il y aura toujours des déformations.

Βρείτε παρακάτων κάποιες χώρες και αντιστοιχίστε τις στη Μερκατορική προβολή.
Η Μερκατορική προβολή μπορεί να είναι χρήσιμη για να δίνει κατευθύνσεις, αλλά όταν πρόκειται για παγκόσμιους χάρτες, η προβολή δεν ισχύει, καθώς απομακρυνόμαστε προς Βορρά ή προς Νότο. Προσπαθείστε στο παραλάτω παζλ να ταιριάξετε τις κόκκινες περιοχές στις αντίστοιχες χώρες.

Mercator Map Puzzle

via

Find above some countries and assign them to the Mercator projection.
The Mercator projection can be useful for giving directions, but when it comes to world maps, the projection doesn’t hold up well as you move far north and south. By how much? Give this puzzle game a try and match the red boundaries to their respective countries.
.
Trouvez ci-dessus certains pays et affectez les à la projection de Mercator.
La projection de Mercator peut être utile pour donner des directions, mais quand il s’agit de cartes du monde, la projection ne tient pas la route si nous nous éloignons ners le nord ou le sud. Essayez ce casse-tête pour  faire correspondre les régions en rouge aux les pays respectifs.

.

Short Link: http://wp.me/pcPJ9-YX

.

.

.