Ανάγνωση, ερμηνεία και κατασκευή ενός χωρικού χάρτη.

Χωροπληθείς καμπύλες

Κάθε χάρτης που δείχνει περιοχές με συγκεκριμένη ιδιότητα/χαρακτηριστικό (πχ υψόμετρο, θερμοκρασία, πυκνοκατοίκηση κλπ) και το πώς αυτή η ιδιότητα μεταβάλλεται στο χώρο, λέγεται χωρικός θεματικός χάρτης. Ένας τέτοιος χάρτης είναι και εκείνος που αποδίδει τη μεταβολή του υψομέτρου ενός τόπου. Συνήθως οι χάρτες αυτοί δείχνουν την υψομετρική μεταβολή με τη βοήθεια των ισοϋψών καμπυλών. Οι ισοϋψείς καμπύλες ενώνουν σημεία που έχουν το ίδιο υψόμετρο. Κάθε σημείο πάνω στη ισοϋψή καμπύλη έχει το ίδιο υψόμετρο. Αντίστοιχες καμπύλες μπορούμε να δημιουργήσουμε για σημεία με την ίδια θερμοκρασία (ισόθερμες καμπύλες), το ίδιο βάθος (ισοβαθείς), το ίδιο ύψος βροχής (ισοϋετείς), τον ίδιο θόρυβο κλπ.

Οι καμπύλες αυτές λέγονται ισαριθμητικές, αφού συνδέουν σημεία στα οποία το χαρακτηριστικό που μελετάμε έχει την ίδια αριθμητική τιμή.

Κάθε φορά λοιπόν που θέλουμε να δείξουμε με χάρτη ένα μέγεθος που μεταβάλλεται στο χώρο, δημιουργούμε τις αντίστοιχες καμπύλες.

isoypseis

(μεγαλώστε τα όλα)

  • είτε με την παρουσίαση των ίδιων των καμπυλών, πάνω στις οποίες γράφουμε την τιμή που έχει το χαρακτηριστικό τους
  • είτε με τον χρωματισμό των επιφανειών που περιλαμβάνονται ανάμεσα σε δύο διαδοχικές καμπύλες, με διαφορετικό κάθε φορά χρώμα, φροντίζονται οι τόνοι να είναι διαβαθμισμένοι: Κάθε μία ζώνη είναι στο ίδιο χρώμα με την προηγούμενη, αλλά σε πιο σκούρα ή πιο ανοιχτόχρωμο τόνο, ανάλογα με το αν η ένταση του φαινομένου μειώνεται ή αυξάνεται

Αν έχουμε μια αυλή σχολείου και κάθε εικονίδιο αναπαριστά ένα μαθητή που παίζει στην αυλή (Σχ.1)

Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα στοιχειώδη χάρτη πυκνοτήτων. Τα βήματα είναι τα εξής:

  • Εφαρμόζουμε ένα ορθογώνιο πλέγμα γραμμών, έναν κάναβο (Σχ.2).
  • Σε κάθε τετράγωνο αντιστοιχεί τώρα ένας αριθμός παιδιών, τον οποίον και αναγράφουμε. Στο παράδειγμά μας, ο αριθμός των παιδιών ανά τετράγωνο κυμαίνεται από 0-4. Έχουμε δηλαδή πέντε κατηγορίες πυκνότητας (Σχ.3).
  • Για διευκόλυνσή μας, ομαδοποιούμε τις πυκνότητες σε τρεις κατηγορίες, πχ πρώτη κατηγορία 0 παιδιά, δεύτερη 1-2 παιδιά, τρίτη κατηγορία 3-4 παιδιά. Τέλος, διαγραμμίζουμε την κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές, με διαγράμμιση διαφορετικής έντασης (Σχ.4)
  • Ενοποιούμε τις επιφάνειες όμοιας διαγράμμισης (Σχ.5)
  • Ο χάρτης των πυκνοτήτων είναι έτοιμος, συνοδευόμενος από το ερμηνευτικό του υπόμνημα (Σχ.6)
Σχ. 1

Σχ. 1

Σχ. 2

Σχ. 2

Σχ. 3

Σχ. 3

Σχ. 4

Σχ. 4

Σχ. 5

Σχ. 5

Σχ. 6

Σχ. 6

©ΑνθρωποΓεωγραφίες

Advertisements