.

Α.- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Επιλέγω ένα ερώτημα συναφές με το περιεχόμενο του μαθήματος, ερώτημα για το οποίο έχω ένα προσωπικό ενδιαφέρον, και συνεργάζομαι τακτικά με τον  επιβλέποντα/την επιβλέπουσα, ώστε να αναπτύξω μία στρατηγική που θα μου επιτρέψει να το απαντήσω.

Στην επιλογή μου θα λάβω υπόψη: αν υπάρχει διαθέσιμη και επαρκής βιβλιογραφία, σε γλώσσα προσβάσιμη και αν υπάρχει επαρκές πρωτογενές υλικό. Η εργασία μου θα πρέπει να είναι ανάλογη με τον χρόνο που σχεδιάζω να διαθέσω για την ολοκλήρωσή της.

Καταρτίζω εν συνεχεία ένα σχέδιο, το οποίο θα μου χρησιμεύσει ως οδηγός και θα με βοηθήσει στην επιτυχή διεκπεραίωση του εγχειρήματός μου.

Εργάζομαι σκληρά - I work hard - Je travaille dur [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Εργάζομαι σκληρά – I work hard – Je travaille dur [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Β.- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

1.-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Πρόκειται για την διατύπωση του ερωτήματός μου υπό μορφή τίτλου. Κατά την εξέλιξη της εργασίας μου, και προς το τέλος της, ο τίτλος αυτός μπορεί και να αλλάξει, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο περιεχόμενο της εργασίας μου.

2.-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η παρουσίαση του θέματος χωρίζεται σε δύο μέρη :
α.- Τι γνωρίζω ως τώρα για το υπό εξέταση ερώτημα
β.- Τι προσδοκώ να προσθέσω με την εργασία μου, ως συμβολή στον συγκεκριμένο τομέα της γνώσης

3.-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΠΗΓΕΣ
Επιλέγω και δηλώνω την/τις μεθόδους (ποσοτικές, ποιοτικές ή και συνδυασμό τους) που θα χρησιμοποιήσω κατά την επεξεργασία του θέματός μου, καθώς και τις πηγές μου (επισκόπηση βιβλιογραφίας, αρχειακές πηγές κλπ). Αυτά σχετίζονται τόσο με το είδος του διαθέσιμου υλικού, όσο και με το μελετώμενο θέμα

4.-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Καταρτίζω έναν προσωρινό πίνακα περιεχομένων, ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό και ένα συμπερασματικό κεφάλαιο και τουλάχιστον τρία ακόμη μέρη. Τα περιεχόμενα ιεραρχούνται σε τρία τουλάχιστον επίπεδα. Εφόσον το σχέδιο συμπληρωθεί με τη σειρά που προτείνεται, ο πίνακας περιεχομένων προκύπτει εύκολα από το βήμα αρ. 2.

5.-ΠΡΩΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Καταρτίζω μία πρώτη συναφή με το θέμα βιβλιογραφία, η οποία θα μου επιτρέψει να εμβαθύνω στο αντικείμενο της μελέτης μου, και εν συνεχεία θα με οδηγήσει σε ολοένα και περισσότερο συναφείς, επιλεγμένες, πρόσφατες και εξειδικευμένες πηγές.

©ΑνθρωποΓεωγραφίες

Σημείωση :
Το σχέδιο θα πρέπει να έχει έκταση 2-5 σελίδες. Είναι σημαντικό να συμπληρωθεί με τη σειρά που προτείνεται παραπάνω..

tipota

[Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

:
.

Short Link: http://wp.me/PcPJ9-T

.
.